O projekcie

 

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Tymczasem w Polsce jedynie 65 proc. osób deklaruje, że w pełni stosuje się do wytycznych swoich lekarzy („Polskiego Pacjenta Portret Własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów”, Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Warszawa 2010). Seniorzy są szczególnie narażeni na konsekwencje niesystematycznego leczenia.

Pacjent nieprzestrzegający zaleceń terapeutycznych najczęściej musi korzystać z dodatkowych porad lekarskich, wykupić kolejne lekarstwa. Nierzadko niestosowanie się do zaleceń kończy się hospitalizacją. Ocenia się, że co piąty pacjent w podeszłym wieku trafia do szpitala właśnie z powodu nieregularnego leczenia („Polskiego Pacjenta Portret Własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów”, Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Warszawa 2010).  W wielu przypadkach nawet niewielka zmiana zalecenia lekarza może mieć tragiczne skutki. Niektóre środki lecznicze są bowiem szczególnie wrażliwe na odstępstwa od ich prawidłowego dawkowania. Przykładowo opuszczenie nawet pojedynczych dawek leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do groźnych dla życia powikłań zatorowych, podczas gdy przyjęcie ich zbyt dużej liczby – do równie groźnych powikłań krwotocznych. („Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań”, Fundacja Naukowa Polpharmy, Warszawa 2015).

Ministerstwo Zdrowia doceniło projekt Instytutu Łukasiewicza zgłoszony w pierwszej edycji konkursów w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 2016-2020. Fundacja przystąpiła do realizacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze. W ramach projektu do końca marca do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce dostarczymy łącznie 4 numery gazety, której celem jest podnoszenie świadomości na temat przestrzegania zaleceń i edukowanie w zakresie współpracy na linii lekarz – pacjent.

Celem zadania jest zwiększenie świadomości słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w zakresie znaczenia przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Dzięki materiałom kampanii uwrażliwiamy osoby w wieku 60+ na kwestię przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarzy. Wskazujemy na niezwykle istotną rolę farmaceutów – przypomnimy o ich zadaniach i kompetencjach oraz zachęcamy pacjentów do korzystania z ich wiedzy. Docieramy do adresatów z przekazami akcentującymi wagę prowadzenia zdrowego stylu życia – właściwych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Jednocześnie zwiększamy wiedzę na temat negatywnych następstw przyjmowania używek (alkohol, papierosy etc.) oraz zmieniamy błędne przekonania na temat zasadności stosowania suplementów diety i leków bez recepty bez konsultacji z lekarzem.

Projekt przyczyni się także do wzrostu wiedzy adresatów w zakresie tego, jak efektywnie porozumiewać się z personelem medycznym. Uświadamiamy adresatów, jak istotne jest przekazywanie lekarzowi pełnej informacji o przyjmowanych lekach czy stosowanych na własną rękę formach terapii (np. ziołolecznictwo). Wskazujemy, w jaki sposób przygotować się do wizyty lekarskiej, by uprawdopodobnić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Pierwszy numer gazety „Pacjenci 60+” trafił w grudniu do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce. Kolejne wydania w styczniu, lutym i marcu.